Ogłoszenie o przetargu na artykuły spożywcze

OGŁOSZENIE

o dostawach artykułów żywnościowych

Technikum Leśne w Miliczu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych do Internatu.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1.  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.

2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego wskazanymi w SIWZ.

3.  Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami ustawy z 25.8.2006 r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej.

4.  Wykonawca dostarczy artykuły żywnościowe środkami transportu spełniającymi wymogi rozporządzenia ministra zdrowia z 19.12.2002 r. W sprawie wymogów sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności.

5.  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych według poniższego wykazu:

– pakiet 1 – produkty mleczarski

– pakiet 2 – pieczywo zwykłe i cukiernicze

– pakiet 3 – ryby świeże i mrożone

– pakiet 4 – warzywa, owoce krajowe

– pakiet 5 – artykuły spożywcze

– pakiet 6 – wędliny krótko i długotrwałe

– pakiet 7 – mięso wołowe i wieprzowe

– pakiet 8 – mięso drobiowe

– pakiet 9 – produkty głęboko mrożone

– pakiet 10 – jajka

– pakiet 11 – owoce cytrusowe, pieczarki

– pakiet 12 – wyroby garmażeryjne świeże

     Rodzaj asortymentu oraz jego ilości podano w załącznikach do SIWZ, który podany jest na naszej stronie internetowej – (www.tlmilicz.pl).

6. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub więcej pakietów zamówienia.

7. Zastrzegamy sobie prawo do zmniejszania lub zwiększania ilości dostaw artykułów zamieszczonych w

    załączniku. Wartość dokonanych zmian ilościowych, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć

    20% ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza.

8. Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynu internatu nie może

    być krótszy niż ¾  okresu, jego przydatności.

9. Miejscem odbioru towaru jest Internat Technikum Leśnego, ul. Aleja ZHP 1, 56-300 Milicz.

10. Wykonawca dostarczy artykuły żywnościowe do magazynu internatu na własny koszt i ryzyko.

11. W przypadku złej jakości dostarczonych produktów żywnościowych, lub w  uszkodzonych

opakowaniach zamawiający nie dokona ich odbioru.

12. Rozliczenia pomiędzy stronami będą następowały po każdym zrealizowanym prawidłowo zleceniu.

 

 

[download id=”1749″]

[download id=”1758″]

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30