Historia

Historia szkolnictwa leśnego w Miliczu rozpoczyna się w roku 1948 kiedy to Zarząd Miejski w Miliczu wyłącza mienie nierolnicze – park wokół pałacu Maltzanów. W 1950 roku pałac i park przekazane zostają przez Zarząd Powiatu w Miliczu Ministerstwu Leśnictwa celem założenia Liceum Leśnego. Cztery lata później powstaje Ośrodek Transportu Leśnego i Leśny Ośrodek Szkoleniowy. Kierownikiem tego ostatniego był przez długi czas Edward Kapuśniak, późniejszy nauczyciel Technikum Leśnego.

Od 1 września 1961 r. pracę  w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym rozpoczyna Marian Ptaszyński – absolwent Technikum Leśnego w Warcinie i Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który z czasem obejmuje funkcję kierownika tego Ośrodka.

17 maja 1963 r.  decyzją  Ministra Leśnictwa Romana Gesinga zostaje powołane Technikum Leśne w Miliczu. Powstało ono na bazie Leśnego Ośrodka Szkoleniowego a pierwszym dyrektorem szkoły został Marian Ptaszyński.

Pierwszy rocznik Technikum Leśnego w Miliczu był bardzo liczny.  Uczniowie, w liczbie 150 rozpoczęli naukę 1 września 1963 r. w trzech klasach pierwszych w zespole pałacowym zaadaptowanym na potrzeby szkoły i internatu. Siedmioosobowa wówczas rada pedagogiczna, której przewodniczył dyrektor Marian Ptaszyński praktycznie od podstaw organizowała szkołę i internat. Pierwsi nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w pracach adaptacyjnych, remontowych i budowlanych. Dzięki ich zaangażowaniu i poświęceniu powstały obiekty sportowe tj. sala gimnastyczna, stadion sportowy, boisko do piłki ręcznej, trybuny, kort tenisowy oraz strzelnica myśliwska. Wnętrza pałacu zostały przystosowane do prowadzenia zajęć lekcyjnych, utworzono bibliotekę i czytelnię, adoptowano pomieszczenia pałacowe na potrzeby pokoi w internacie, pralni, stołówki oraz administracji szkoły. Od samego początku funkcjonowania technikum  uczniowie nosili mundury leśne.

Kolejne lata istnienia to powstanie nowych szkół. W roku 1964 założone zostaje Technikum Leśne Zaoczne (które ukończyło 820 absolwentów), w 1966 roku  Technikum Leśne Eksternistyczne (ukończyło je 48 absolwentów), w 1973 roku Technikum Mechanizacji Leśnictwa (94 absolwentów), w 1975 roku Średnie Studium Zawodowego Leśnictwa (415 absolwentów). W roku 1976 dochodzi do połączenia wszystkich tych szkół w Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, a trzy lata później do zmiany jego nazwy na Zespół Szkół Leśnych.

W maju 1978 roku z okazji 15-lecia istnienia placówki szkole nadano imię prof. Władysława Jedlińskiego.

W 1983 roku założona zostaje Zasadnicza Szkoła Leśna (ukończyło ją 399 absolwentów), w 2001 Policealne Studium Leśne (53 absolwentów). Od 1963 roku  Technikum Leśne,  w którym kształcenie trwa do dziś, ukończyło 3001 absolwentów. Łączna liczba absolwentów naszej szkoły wynosi obecnie 4830 (stan na koniec roku szkolnego 2019/2020).

Pan Marian Ptaszyński funkcję dyrektora pełnił nieprzerwanie do końca sierpnia 1990 r., kiedy przeszedł na emeryturę.

Od września 1990 roku obowiązki dyrektora szkoły pełnił Czesław Sadrakuła. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, wychowawca internatu, nauczyciel fizyki i chemii oraz wieloletni komendant szczepu Związku Harcerstwa Polskiego. Za jego kadencji wykonywane były kolejne prace remontowe w pałacu. W roku 1998 zakończono budowę i wyposażanie nowego internatu przy alei ZHP 1. Nowoczesny obiekt, świetnie wyposażony staje się domem dla 250 uczniów, którzy pochodzą głównie z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Umacniał i podnosił się poziom nauczania. Uczniowie odnosili znaczące sukcesy w olimpiadach oraz wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, naukowych i zawodach sportowych.

W latach 1999 – 2007 organem prowadzącym szkołę zostaje Starostwo Powiatowe w Miliczu. Uchwałą Rady Powiatu Milickiego w sierpniu 2002 r. Zespół Szkół Leśnych został rozwiązany, podobnie jak Zespół Szkół Rolniczych w Sławoszowicach. Wszystkie wchodzące w skład obu zespołów szkoły połączono wtedy w Zespół Szkół Przyrodniczych, z siedzibą w obiektach pałacowych.

Pan Czesław Sadrakuła po przeprowadzeniu szkoły przez okres trudnych zmian podyktowanych reformą edukacji, odszedł na emeryturę w 2005 roku.

W latach 2005 – 2009 dyrektorem szkoły był dr inż. Paweł Mroziński. Absolwent Technikum Leśnego w Miliczu i Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Za jego kadencji Szkoła dwukrotnie zmieniła nazwę – od września 2006 na Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych, a rok później z powrotem na Zespół Szkół Leśnych. Od stycznia 2008 r. zmienił się organ prowadzący i z powrotem szkoła stała się szkołą resortową – Ministra Środowiska – jedną z 11 takich szkół w kraju. W tym czasie szkoła skorzystała z pierwszych programów unijnych, powstały nowoczesne pracownie komputerowe, została zmodernizowana baza dydaktyczna, pojawiły się liczne pomoce naukowe.

W roku szkolnym 2009/2010 funkcję dyrektora placówki pełniła mgr Elżbieta Iwanicka. W następnym roku szkolnym obowiązki dyrektora szkoły pełniła mgr Janina Smolińska. W tym czasie w pałacu kontynuowano prace modernizacyjne i dokonano częściowej renowacji kilku wnętrz.

W okresie od listopada 2011 roku do maja 2012 roku zarządzanie placówką powierzono mgr Justynie Żarczyńskiej, której udało się dzięki determinacji pozyskać środki na termomodernizację budynku szkolnego. W latach 2012 – 2016 dyrektorem szkoły był mgr inż. Daniel Targosz, absolwent szkoły. Podczas jego kadencji przeprowadzono termomodernizację obiektów szkolnych.

W 2016 roku powołano na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Miliczu mgr Justynę Żarczyńską, absolwentkę Uniwersytetu Wrocławskiego, która pracę w szkole rozpoczęła w 1995 r. najpierw jako wychowawca internatu, a następnie kierownik. Pani dyrektor pełni  funkcję dyrektora  szkoły nadal. Za jej kadencji przeprowadzono gruntowny remont kilku pracowni przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, podniesiono standard pomieszczeń administracyjnych, wyremontowano część pomieszczeń użytkowych w internacie, rozbudowano monitoring wizyjny obiektów szkolnych i internatu, aulę szkolną wyposażono w nowy system nagłaśniający,  sale lekcyjne wyposażono w nowoczesne urządzenia multimedialne. Z okazji jubileuszu 55- lecia Technikum Leśnego w Miliczu otwarto Izbę Pamięci, w której zgromadzono cenne pamiątki szkolne.

W 2018 roku z inicjatywy Pani Dyrektor, nauczycieli i absolwentów powstało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu. Cele  Stowarzyszenia to głównie wzmacnianie działalności szkoły poprzez zapewnienie jak najlepszej bazy dydaktycznej, pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, krzewienie kultury i tradycji leśnej oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży uczącej się w naszej szkole.

Szkoła w ciągu kilkudziesięciu lat istnienia wielokrotnie zmieniała swój wizerunek, nazwę, wzbogacała się o nowe kierunki kształcenia, tworząc w ten sposób bogatą historię i tradycje. Dzisiejszy stan i wizerunek szkoły to efekt pracy wielu pokoleń uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz absolwentów.

Obecnie  szkoła prowadzi nauczanie w zawodzie technik leśnik. Kształcenie odbywa się w 10 oddziałach dla  260 uczniów, z których niemal 220 stale mieszka w internacie. Nauka odbywa się przy wykorzystaniu najnowszych maszyn i urządzeń leśnych, co jest zasługą stałej i ścisłej współpracy z Lasami Państwowymi. Praktyczna nauka zawodu przyszłych leśników odbywa się na terenie Nadleśnictwa Milicz. Bardzo dobra współpraca z Nadleśnictwem przekłada się na wzorową organizację zajęć i umiejętności uczniów, co znajduje wyraz w ich sukcesach na egzaminach końcowych w szkole. Ich przygotowanie zawodowe przekłada się  wielokrotnie na wysokie lokaty w  ogólnopolskich olimpiadach wiedzy i umiejętności leśnych, w olimpiadzie ekologicznej i leśnej.  Za najwyższe średnie z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych absolwenci otrzymują stypendia przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów.  Sukcesem szkoły jest zdawalność egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Za osiągnięcia w edukacji  nasze technikum wyróżnione zostało przez Fundację Edukacyjną Perspektywy  w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników  prestiżowym  tytułem Złotej Szkoły 2020,  w roku 2020 szkoła zdobyła tytuł Najlepszego Technikum na Dolnym Śląsku.

Kilka pokoleń uczniów tworzyło dorobek Technikum Leśnego  w Miliczu, przy przychylności organów prowadzących, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Nadleśnictwu Milicz, Rady Rodziców i wielu sponsorów, w tym Nadleśnictw dolnośląskich i sąsiednich, które wielokrotnie wspierały działania szkoły.

Szkoła leśna wrosła w krajobraz Milicza i stała się wizytówką miasta i regionu,  kształcąc przyszłych leśników i przygotowując ich do życia we współczesnym, pełnym wyzwań świecie. Nasza młodzież podejmuje liczne działania społeczne, szkoła współpracuje z instytucjami lokalnymi w obszarach wolontariatu, ochrony środowiska, wychowania obywatelskiego, uczestniczy w programach i projektach edukacyjnych. Dzięki tym działaniom w środowisku utrwalił się pozytywny wizerunek  Technikum Leśnego jako szkoły z tradycjami i klasą, której uczniowie wyróżniają się zachowaniem i postawą a absolwenci kształcą się dalej i odnoszą znaczące sukcesy w pracy zawodowej.

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30