Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych zamieszczamy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej szkoły. W przypadku kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego rodzic kandydata informuje o tym szkołę – należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu.