Zasady i terminy rekrutacji

Każdy kandydat, który przystąpi do rekrutacji może zostać uczniem klasy pierwszej.

 

Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest dostarczenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów:

I. w terminie od  2 czerwca 2015 r. do 25 czerwca 2015 r.

  1. podanie o przyjęcie do szkoły z określeniem – szkoła I wyboru lub szkoła II wyboru
  2. kwestionariusz osobowy
  3. dwie fotografie – format (30 x 42 mm)
  4. zgoda rodziców na przetwarzanie przez szkołę danych osobowych kandydata w celu przeprowadzenia rekrutacji
  5. zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy (!) o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu leśnika (skierowanie odbierz w sekretariacie Szkoły lub zadzwoń – 71-3840718)
  6. dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia (olimpiady, konkursy)
  7. jeśli zamierzasz mieszkać w internacie:

II. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył podanie o przyjęcie, dołącza w terminie od 26 do 29 czerwca 2015 r. następujące dokumenty:

  1. kopię  świadectwa ukończenia szkoły,
  2. kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
  3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać, złożone w sekretariacie Szkoły, w budynku głównym pałacu, na I piętrze, przy ul. Kasztelańskiej 1, 56-300 Milicz.

 

III. Ogłoszenie  list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do poszczególnych  szkół ponadgimnazjalnych powinno nastąpić nie później niż  2 lipca 2015 r. (Zasady przyznawania punktów w ramach rekrutacji w Technikum Leśnym w Miliczu na rok szkolny 2015/2016)

 

IV. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły są obowiązani  złożyć oryginały świadectwa i zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty  (w tym odpowiednie zgody i deklaracje, oraz wniosek o udostępnienie konta w dzienniku elektronicznym UONET +) najpóźniej w terminie do 6 lipca 2015 r.

 

V. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły powinno nastąpić  nie później niż 7 lipca 2015 r.

 

Podstawa prawna: art.9 ust.2 oraz art.10 ust.1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7, z późn. zm).

Zarządzenie nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolony 2015/2016.

Uwaga! Ogólne informacje dotyczące zasad rekrutacji i wzory druków (podanie i kwestionariusz osobowy) są także dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku).

 

 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty do pobrania dostępne są na https://www.tlmilicz.pl/druki-rekrutacja/