Odpowiedzi na pytania do postępowania nr 1-343-2021

Remont dachu zabytkowego budynku szkoły Technikum Leśnego w Miliczu – II etap

Pytanie nr 1.

Proszę o skorygowanie kosztorysu bądź wprowadzenie zmian w dokumentacji ponieważ może ona wprowadzać w błąd Wykonawcę. W kosztorysie jest podana ilość obmiarowa 1397,866 m2 dachu, natomiast w rzucie połaci dachu i siwz  jest informacja o wykonaniu 707,56 m2 dachu. Proszę o poprawę obmiaru robót wraz z innymi robotami tj obróbka blacharska, odgrom itd.

Odpowiedź:

Obmiar i projekt budowlany dotyczy remontu  całości dachu który został podzielony na  etapy.

Postępowanie przetargowe dotyczy  II etapu zgodnie z zaznaczonymi częściami  remontu  dachu w zał. nr 7b.

Przedmiar oraz załączony  projekt budowlany służą  do obliczenia ceny oferty, określa to  szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – a całość  dokumentacji stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy w celu obliczenia ceny oferty.

Proszę odpowiednio przeliczyć kosztorys wykonania prac  zgodnie z podanymi wielkościami zaznaczonej części remontu dachu w załączniku 7b.- tj. 707,56m2

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30