Przetarg na inżyniera kontraktu dla termomodernizacji – aktualizacja


Milicz: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu: Termomodernizacja budynków Technikum Leśnego w Miliczu
Numer ogłoszenia: 62578 – 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Technikum Leśne w Miliczu , ul. Kasztelańska 1, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie, tel. 71 3840718, faks 71 3840718.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tlmilicz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła ministra środowiska.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu: Termomodernizacja budynków Technikum Leśnego w Miliczu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania – Termomodernizacja budynków Technikum Leśnego w Miliczu. Budynek Technikum jest dawnym Pałacem Maltzanów wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A/2438/216 z dnia 31.05.1950 r., dlatego wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, zawartymi w piśmie nr WZN – ŁN – 414 – 32/11, l. dz. 2538/2011 z dnia 22.02.2011 r. Prace, mające na celu zmniejszenie strat ciepła w budynku szkolno – oświatowym, będą polegały na: wymianie okien i drzwi, ociepleniu ścian wewnętrznych na poddaszu, dachów, stropów poddaszy, ścian lukarn, wymianie centralnego ogrzewania, modernizacji kotłowni (wymiana kotłów gazowych). Przedmiotowy obiekt budowlany położony jest na działce nr 27/5 AM 30 obręb Milicz przy ul. Kasztelańskiej Wartość przedsięwzięcia wynosi około 7 600 000,00 zł. Świadczenie usług będzie polegało na zarządzaniu procesem budowlanym przez cały okres jego przygotowania i realizacji, począwszy od sprawdzania i weryfikacji dokumentacji projektowej, a następnie zarządzanie i rozliczanie budowy, do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i rozliczenia końcowego inwestycji. Szczegółowy zakres usług określono w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej przyszłego terenu budowy. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacje dodatkowe: a) Wykonawca winien uważnie zapoznać się z SIWZ. b) Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ. c) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. d) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.10.00-6, 71.63.00.00-3, 71.63.13.00-3, 71.63.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 10.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert. Wadium można wnieść w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 roku Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 roku Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego NBP O/Wrocław 97101016740089471391200000 Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli środki w pełnej kwocie (wartości) znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, lub Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający wniesienie wadium (poręczenie, gwarancje) w terminie przewidzianym na składanie ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału. Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium określone w pkt 6. i 7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Technikum Leśne w Miliczu, ul. Kasztelańska 1, 56 – 300 Milicz określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), określać termin ważności (wynikający z SIWZ), określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców będzie oparty na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, lub Inżyniera Projektu, lub Inwestora Zastępczego lub pełnił kompleksowy, nadzór inwestorski, obejmujący przygotowanie, realizację i rozliczenie zadań inwestycyjnych co najmniej dwóch zadań polegających na przebudowie obejmującej roboty konstrukcyjno – budowlane i instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych na obiektach kubaturowych, o wartości robót co najmniej 6 mln złotych brutto każdy w tym oba dotyczyły obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykażą, iż dysponują osobami posiadającymi uprawnienia: a) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w DzU z 2013 r., poz. 1409) posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień oraz posiadającymi kwalifikacje do wykonywania nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych określone w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (DzU z 2011 r. nr 165 poz. 987) – tj. co najmniej 2 letnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, b) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych, gazowych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz.U z 2013 r., poz. 1409) posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień oraz posiadającymi kwalifikacje do wykonywania nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych określone w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U z 2011 r. nr 165 poz. 987) – tj. co najmniej 2 letnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. c) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodziel¬nych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w DzU z 2013 r., poz. 1409) posiadająca conajmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień oraz posiadającymi kwalifikacje do wykonywania nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych określone w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (DzU z 2011 r. nr 165 poz. 987) – tj. co najmniej 2 letnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. d) co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w rozliczaniu inwestycji budowlanych w tym co najmniej dwóch o wartości minimum 6 mln złotych brutto każda.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z włączeniem odpowiedzialności za wykonanie usługi inspektora nadzoru na kwotę nie niższą niż 2 500 000 złotych za jedno i wszystkie zdarzenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty1. Formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do SIWZ) 2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. W przypadku złożenia oferty wspólne: przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu na ponizszych warunkach: Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana może również nastąpić w sytuacji kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w przypadku wydłużenia czasu realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tlmilicz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Technikum Leśne w Miliczu, ul. Kasztelańska1, 56 – 300 Milicz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Technikum Leśnego w Miliczu, ul. Kasztelańska 1, 56 – 300 Milicz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

[download id=”2270″]

[download id=”2272″]

[download id=”2305″]

[download id=”2397″]

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30