Rekrutacja 2020/2021

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO TECHNIKUM LEŚNEGO W MILICZU

Bardzo prosimy o potwierdzenie w szkole do 18 sierpnia 2020 r.  woli przyjęcia do Technikum Leśnego w Miliczu (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych).

Do tego czasu należy złożyć (jeśli dokumenty nie zostały złożone wcześniej):

1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły

2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

WNIOSKI KANDYDATÓW

Przyjmowanie wniosków kandydatów do Technikum Leśnego w Miliczu może odbywać się za pośrednictwem  poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w sekretariacie szkoły..
Szkoła nie prowadzi elektronicznej rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji – rok szkolny 2020/2021

Wniosek kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Technikum Leśnego w Miliczu 

Klauzula informacyjna