Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do Technikum Leśnego w Miliczu w roku szkolnym 2017/2018.

W bieżącym roku szkolnym szkoła prowadzi nabór do klas pierwszych technikum w zawodzie – technik leśnik.

Limit miejsc – 60 uczniów.

Szkoła posiada internat – każdy pokój posiada własną łazienkę. W przypadku zadeklarowania chęci zamieszkania w internacie przez kandydata szkoła zapewnia możliwość zakwaterowania w nim.

Kandydaci do Technikum Leśnego w Miliczu składają następujące dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej,
  2. Świadectwo ukończenia szkoły;
  3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  4. Karta zdrowia;
  5. Zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (skierowanie na badania wydaje szkoła);
  6. Dwie aktualne fotografie podpisane czytelnie na odwrocie.

Jeśli dotyczy – kandydaci składają również:

  1. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
  2. W przypadku kandydatów u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom – opinie wydane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

Pobierz: Terminarz-postępowania-rekrutacyjnego-20172018.pdf (991 pobrań)

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych

 

Inne podstrony powiązane z rekrutacją:
Nasze TL Złotą Szkołą 2017
Osiągnięcia naszych uczniów
Druki do rekrutacji
Lokalizacja
Filmy promocyjne