Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). informuję, że

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technikum Leśne w Miliczu, Kasztelańska 1, 56-300 Milicz, NIP 916-13-93-133  zwany dalej Administratorem, Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • wyznaczono inspektora danych osobowych u Administratora, z którym można się skontaktować za pomocą poczty, e-mail: iod@tlmilicz.pl lub listownie na adres Szkoły;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umów i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda;
 • podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy/realizacji usług, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy/realizacja usługi;
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urządu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Technikum Leśne w Miliczu przez czas niezbędny do realizacji świadczenia/usługi.