Wystawienie proponowanych ocen uczniom klas IV

13.03.2019

Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych w klasyfikacji rocznej uczniom klas IV, powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania.