Wystawienie proponowanych ocen uczniom klas I-III

10.05.2019

Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych w klasyfikacji rocznej uczniom klas I-III, powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania.