Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych w klasyfikacji rocznej uczniom klas I-III.

19.05.2020

Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych w klasyfikacji rocznej uczniom klas I-III, powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania.