Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych uczniom klas IV

20.03.2018

Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych w klasyfikacji rocznej uczniom kl. IV, powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz o ocenach nagannych z zachowania