Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych uczniom klas I – III

15.05.2018

Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych w klasyfikacji rocznej uczniom kl. I- III, powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz o ocenach nagannych z zachowania