Powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania. (klasy IV)

22.11.2019

Powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania. (klasy IV) do 22.11.2019.