Powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania. (klasy IV) Do 27.03.2020

23.03.2020