Powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania. (klasy I-III)

20.12.2019

Powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania. (klasy I-III) do 20.12.2019.