Powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania. (klasy I-III)

29.05.2020

Powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania. (klasy I-III)