Historia

Historia szkolnictwa leśnego w Miliczu rozpoczyna się w roku 1948 kiedy to Zarząd Miejski w Miliczu wyłącza mienie nierolnicze – park wokół pałacu Maltzanów. W 1950 roku pałac i park przekazane zostają przez Zarząd Miasta Powiatowego w Miliczu Ministerstwu Leśnictwa celem założenia Liceum Leśnego. Cztery lata później założony zostaje Ośrodek Transportu Leśnego i Leśny Ośrodek Szkoleniowy. Kierownikiem tego ostatniego był przez długi czas Edward Kapuśniak, późniejszy nauczyciel Technikum Leśnego.

Od 1 września 1961 r. pracę swoją w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym rozpoczyna Marian Ptaszyński – absolwent Technikum Leśnego w Warcinie i Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który z czasem obejmuje funkcję kierownika tego Ośrodka.

17 maja 1963 r. powołane zostaje przez ówczesnego Ministra Leśnictwa Romana Gesinga Technikum Leśne w Miliczu. Powstało ono na bazie Leśnego Ośrodka Szkoleniowego.

Pierwsi uczniowie, w liczbie 150 rozpoczęli naukę 1 września 1963 r. w zespole pałacowym zaadaptowanym na potrzeby szkoły i internatu. Siedmioosobowej wówczas radzie pedagogicznej przewodniczył dyrektor Marian Ptaszyński. Był on inicjatorem powstania szkoły, jej rozwoju i kształtu. Funkcję dyrektora pełnił nieprzerwanie do końca sierpnia 1990 r., kiedy przechodzi na emeryturę. Do 31 sierpnia 2001 r. nadal pracuje w szkole na stanowisku nauczyciela urządzania lasu.

Na pierwszych absolwentów Szkoły spadł obowiązek uczestniczenia w pracach adaptacyjnych, remontowych i budowlanych. Wkład ich pracy widoczny jest obecnie w wyglądzie pałacu – jego wnętrz i otoczeniu. Zbudowali oni stadion sportowy, boisko do piłki ręcznej, trybuny, kort tenisowy i strzelnicę myśliwską. Adoptowali pomieszczenia pałacowe na potrzeby pokoi w internacie, kolejnych sal lekcyjnych i sali gimnastycznej.

Dalsze lata istnienia to powstanie nowych szkół. W roku 1964 założone zostaje Technikum Leśne Zaoczne (które ukończyło 820 absolwentów), w 1966 Technikum Leśne Eksternistyczne (ukończyło 48 absolwentów), w 1973 Technikum Mechanizacji Leśnictwa (94 absolwentów), w 1975 Średnie Studium Zawodowego Leśnictwa (415). W roku 1976 dochodzi do połączenia wszystkich tych szkół w Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, a trzy lata później do zmiany jego nazwy na Zespół Szkół Leśnych.

W maju 1978 – z okazji 15-lecia istnienia placówki – szkole nadano imię prof. Władysłąwa Jedlińskiego.

W 1983 roku założona zostaje Zasadnicza Szkoła Leśna (ukończyło ją 399 absolwentów), w 2001 Policealne Studium Leśne (53 absolwentów). Od 1963 Technikum Leśne w którym kształcenie trwa do dziś ukończyło 2204 absolwentów. Łączna liczba absolwentów naszej szkoły wynosi obecnie 4033

Od września 1990 do sierpnia 2005 obowiązki dyrektora szkoły pełnił Czesław Sadrakuła. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, wychowawca internatu, nauczyciel fizyki i chemii oraz wieloletni komendant szczepu Związku Harcerstwa Polskiego. Za jego kadencji wykonywane były kolejne prace remontowe w pałacu i zakończyła się budowa nowego internatu. Umacniał i podnosił się poziom nauczania. Uczniowie odnosili znaczące sukcesy w olimpiadach oraz wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, naukowych i zawodach sportowych.

W latach 1999 – 2007 organem prowadzącym szkołę zostaje Starostwo Powiatowe w Miliczu. Uchwałą Rady Powiatu Milickiego w sierpniu 2002 r. Zespół Szkół Leśnych został rozwiązany, podobnie jak Zespół Szkół Rolniczych w Sławoszowicach. Wszystkie wchodzące w skład obu zespołów szkoły połączono wtedy w Zespół Szkół Przyrodniczych, z siedzibą w obiektach pałacowych.

Od 1 września 2005 r. dyrektorem szkoły zostaje Paweł Mroziński. Absolwent Technikum Leśnego w Miliczu, Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, doktor nauk leśnych tego Wydziału. Za jego kadencji Szkoła dwukrotnie zmieniła nazwę – od września 2006 na Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych, a rok później z powrotem na Zespół Szkół Leśnych. Od stycznia 2008 r., dzięki znacznemu wsparciu Starosty Milickiego Piotra Lecha zmieniła także organ prowadzący i z powrotem stała się szkołą resortową – Ministra Środowiska – jedną z 10 takich szkół w kraju. Niestety także jedną z dwóch przekazanych w formie użyczenia, co w praktyce zablokowało możliwość dokonywania jakichkolwiek remontów. W szkole pojawiły się za to nowe komputery i zestawy multimedialne oraz liczne pomoce naukowe. Tempa nabrały też konieczne i możliwe konserwacje gabinetów lekcyjnych i pomieszczeń w internacie.

W szkole pracowało wielu nauczycieli, wychowawców internatu i pracowników administracji i obsługi. Cieszymy się z ich obecności i z uznaniem wspominamy wysiłki i pracę zapewniające sprawne funkcjonowanie placówki. Ich nazwiska umieściliśmy w monografii i z wieloma po wielu latach będzie można dziś porozmawiać.

Obecnie w szkole dominuje nauczanie w zawodzie technik leśnik. Kształcenie odbywa się w 12 oddziałach dla przeszło 300 uczniów, z którym niemal 250 stale mieszka w internacie. Nauka odbywa się przy wykorzystaniu najnowszych maszyn i urządzeń leśnych, co jest zasługą stałej i ścisłej współpracy z Lasami Państwowymi. Kształcenie przyszłych leśników odbywa się obecnie na terenie Nadleśnictwa Milicz, którym kieruje Cezary Sierpiński. Bardzo dobra współpraca z Nadleśnictwem przekłada się na wzorową organizację zajęć i umiejętności uczniów, co znajduje wyraz w ich sukcesach na egzaminach końcowych w szkole. Ich prace dyplomowe doceniane były wielokrotnie na ogólnopolskich konkursach prac dyplomowych. Mają znaczące osiągnięcia na olimpiadzie ekologicznej i leśnej. W ciągu zaledwie kilku ostatnich lat nagrodzono bądź wyróżniono blisko 40 ich prac. Nagrody te stały się podstawą do przyznania trzech wyróżnień za całokształt osiągnięć dla szkoły. Dziś sukcesem szkoły jest zdawalność egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W bieżącym roku zdawalność matur była wyższa niż średnio w województwie dolnośląskim, a egzaminów zawodowych jedna z najwyższych w kraju.

Jak Państwo zauważyliście szkoła w ciągu 45 lat istnienia wielokrotnie zmieniała swój wizerunek, nazwę, wzbogacała się o nowe kierunki kształcenia, tworząc w ten sposób bogatą historię i tradycje. Dzisiejszy jubileusz jest okazją, by spojrzeć wstecz, by przyjrzeć się zarówno osiągnięciom nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz sukcesom absolwentów. To przecież ich kilka pokoleń tworzyło dorobek Zespołu Szkół Leśnych w Miliczu, przy przychylności organów prowadzących, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Nadleśnictwu Milicz, Rady Rodziców i wielu sponsorów, w tym Nadleśnictw Dolnośląskich i sąsiednich, które wielokrotnie wspierały działania szkoły.
Szkoła leśna wrosła w krajobraz Milicza i utrwaliła się pozytywnie w pamięci jej mieszkańców. Wielu jest dumnych z istnienia w ich mieście szkoły mundurowej, której absolwenci słyną z podejmowania licznych działań społecznych na rzecz najbliższego środowiska, szkoła natomiast dumna jest ze swoich uczniów, wyróżniających się zachowaniem i postawą oraz z absolwentów, którzy dziś tworzą naszą krajową rzeczywistość.