Bal Leśnika 2020

Regulamin dotyczący zakupu biletów na X Bal Leśnika

1. Deklarację udziału w Balu Leśnika  prosimy składać u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły telefonicznie pod numerem telefonu: 713840718.

2. Deklaracja udziału jest jednoznaczna z deklaracją wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2020 r.

2. Wysokość wpłaty za bilet wstępu wynosi 350 zł.

3. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców:

Nr konta bankowego: 18 9582 0000 2000 0000 0143 0001

W tytule proszę napisać: Bal Leśnika + nazwisko uczestnika balu

4. Brak wpłaty po 10.01.2020 powoduje skreślenie z listy gości balu.

5. Bilet wstępu do odbioru w sekretariacie po okazaniu dowodu wpłaty za bal.

OŚWIADCZENIE

  • Na podstawie art. 13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                         z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE. nr 119/1 z dnia 4.5.2016 ze zm.) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych  zbieranych na potrzeby organizacji X Balu Leśnika organizowanego przez Dyrekcję                i Radę Rodziców Technikum Leśnego w Miliczu;
  • Na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                           i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć z  moim wizerunkiem oraz na umieszczanie ich na stronie internetowej szkoły, profilu Facebook, prasie lokalnej, a także na rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz  i powielanie  na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych   w art. 50 ustawy wyłącznie w celu organizacji i promocji X Balu Leśnika;
  • Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych  umieszczoną na stronie Technikum Leśnego w Miliczu