Konkurs Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych pt. ,,Leśnicy dla Niepodległej Polski”

Konkurs Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych pt. ,,Leśnicy dla Niepodległej Polski”

Cele konkursu:

 • Uczczenie 100-lecia niepodległości Polski;
 • Przybliżenie społeczności szkolnej wiedzy na temat wkładu leśników polskich w zdobycie i utrzymanie niepodległości w Polsce;
 • Popularyzacja postaw patriotycznych polskich leśników;

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń TL.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy pisemnej na temat dowolnie wybranej postaci leśnika, (życiorys, zdjęcie, osiągnięcia):
  • wkładu w rozwój wiedzy na temat stanu polskich lasów,
  • prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej,
  • popularyzacja wśród leśników postawy etycznej,
  • utrudnianie eksploatacji lasów,
  • opracowanie założeń organizacji leśnictwa po zakończeniu wojny,
  • ukrywanie w lasach oddziałów partyzanckich, inne osiągnięcia…
 • Opracowanie powinno być napisane na jednej stronie kartki A4, czcionką Times New Roman 12;
 • Podczas oceniania będą brane pod uwagę: poprawność merytoryczna, walory edukacyjne oraz strona techniczna pracy.
 • Można korzystać z dowolnych źródeł: literatura, czasopisma, Internet;
 • Należy podać bibliografię i źródło;
 • Termin złożenia pracy: 15 grudnia 2018.

Nagrody:

 • Oceny – z przedmiotu zawodowego;
 • Nagrody rzeczowe;
 • Wystawa prac konkursowych w budynku B;
 • Prezentacja na stronie internetowej szkoły.

 

Prace należy składać w w/w terminie do p. Pauliny Szymańskiej.

Oceny prac dokona Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych.