Urządzanie lasu

 Kilka lat temu w poznańskim Radiu Merkury przeprowadzono sondę na najdziwniejszą nazwę przedmiotu wykładanego na studiach… wygrało wtedy urządzanie lasu. Dla leśnika jest to dziedzina wiedzy bardzo bliska, bo to podobno „królowa”J Dlaczego? Ponieważ obejmuje zarówno hodowlę lasu, użytkowanie lasu, ochronę lasu, jak i nawet SILP (System Informacyjny Lasów Państwowych).

Wg ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r.

Art. 7. 1. Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu, z uwzględnieniem w szczególności następujących celów:

1) zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
2) ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:

a) zachowanie różnorodności przyrodniczej,
b) zachowanie leśnych zasobów genetycznych,
c) walory krajobrazowe,
d) potrzeby nauki,

3) ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym,
4) ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych,
5) produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Ww. cele, a właściwie kolejność, w jakich zostały przedstawione dają wiele do myślenia. Urządzeniowiec (czyli pracownik Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej) zna las „od podszewki” i to gwarantuje mu możliwość określenia szczegółowych zadań, jakie mają zostać wykonane przez czas obowiązywania Planu Urządzania Lasu w nadleśnictwach.

Przedmiot w technikum obejmuje geodezję leśną, dendrometrię (pomiary drzew), produkcyjność lasu, inżynierię leśną, elementy Leśnej Mapy Numerycznej i właściwe urządzanie lasu.

Zapraszamy także do działu materiały dydaktyczne, z którego można pobrać aktualnie obowiązujące dokumenty w tym Instrukcję Urządzania Lasu.