Smereka Bożena

Ukończyłam Akademię Rolniczą we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra inżyniera geodezji i urządzeń rolnych. Zdobyłam także uprawnienia do nauczania matematyki w szkole średniej poprzez ukończenie Studium Pedagogicznego oraz Studiów Podyplomowych dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych. Jestem egzamiatorem zewnętrznych matur z matematyki. Mam tytył nauczyciela dyplomowanego.

W Zespole Szkół Leśnych pracuję już od 25 lat . Wraz z młodzieżą brałam udział przez 7 lat w Ogólnopolskich Konkursach Matematycznych Szkół Leśnych. Po 8 latach przerwy, w 2010 roku, reaktywowałam ten Konkurs.

Lubię pracę z młodzieżą, dlatego organizowałam wiele konkursów m. in.: Krasomówczy o tematyce leśnej, Burza Mózgów, Szkolny Kabareton i inne. Pod moim kierunkiem szkoła uczestniczyła w SPRING DAY – Dniu Wiosny w Europie oraz w Matematycznych Mistrzostwach Dzieci i Młodzieży w Polsce „Kwadratura Koła”.

Jestem autorką dwóch programów edukacyjnych dla młodzieży:
„Podnoszenie i rozwój logicznego myślenia z matematyki” ,
„Rozwijanie wiedzy matematycznej dla uczniów uzdolnionych matematycznie”.

W ciągu swojej pracy w ZSL byłam wychowawczynią 4 roczników technikum i 1 rocznika zasadniczej szkoły leśnej. Wiem że miło wspominają czas przebyty w szkole o czym świadczyć mogą liczne pozdrowienia i zjazdy klasowe z wychowawcą.