KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE. nr 119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczniów, ich opiekunów prawnych, nauczycieli i pracowników szkoły, firm i instytucji  współpracujących  jest: Technikum Leśne w Miliczu, ul. Kasztelańska 1, 56-300 Milicz, NIP 916-13-93-133  telefon: el./fax. 71-3840718 e-mail: sekretariat@tlmilicz.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw. Kontakt za pośrednictwem poczty  e-mail: za pomocą poczty, e-mail: iod@tlmilicz.pl lub listownie na adres Administratora;
 3. Dane osobowe uczniów ich opiekunów prawnych, pracowników i inne są przetwarzane  w celu realizacji  zadań statutowych szkoły  i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem sytuacji prawnie przewidzianych;
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest 6 ust. 1 pkt. a  RODO, to znaczy, że osoba której dane dotyczą, lub jej opiekun prawny wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i art. 6 ust.1 pkt c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja zadań statutowych;
 6. Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,  Stawki 2;
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez  Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług, a następnie zgodnie z przepisami archiwalnym;
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator nie planuje przetwarzania danych w innym celu niż były one zbierane.